Wil de minister nog scoren voor de verkiezingen?

Nu we in de laatste rechte lijn zitten naar de verkiezingen wil de minister van Justitie, net zoals zijn andere collega’s binnen de regering, nog snel wat punten scoren.

Voorontwerpen van wet worden er nog snel doorgeduwd, en aan de syndicale organisaties wordt nauwelijks tijd gegeven om de soms lijvige teksten grondig te bestuderen en te becommentariëren.

Maar wees gerust, wij blijven waakzaam en kritisch.

Statuut

Een eerste voorontwerp dat er werd doorgejaagd was is het voorontwerp van wet ‘houdende diverse bepalingen met betrekking tot het statuut van het gerechtspersoneel’.
Dit voorontwerp kan worden samengevat in verschillende thema’s. Deze hadden allemaal te maken met de invoering van eerder voor de andere federale overheidsdiensten genomen beslissingen in het Comité B, meer bepaald: invoering van het recht op deconnectie, bepalingen betreffende de evaluatie, bepalingen betreffende de selectie en diplomavoorwaarden, invoering van de cumul en de toekenning van maaltijdcheques voor het gerechtspersoneel.

We juichen het initiatief van de overheid toe, om voor het gerechtspersoneel dezelfde voordelen te bekomen als voor het federaal openbaar ambt. Evenwel hebben we moeten vaststellen dat het ontbreken van de teksten van de uitvoeringsbesluiten teveel onduidelijkheden met zich meebrengt.

Het VSOA-RO heeft hierover een protocol van niet-akkoord ondertekend. Dit houdt vanzelfsprekend niet in dat er niet zal worden verdergegaan met de uitvoering van de wet.

Werking

Een tweede voorontwerp betrof het voorontwerp van wet tot ‘optimalisatie van het verzelfstandigd beheer en van de werking van de rechterlijke orde’.
Het betreft hier de verdere uitvoering van de wet van 18 februari 2014 tot invoering van het verzelfstandigd beheer voor de gerechtelijke organisatie.

Het is de bedoeling dat de rechterlijke orde in de toekomst haar eigen boontjes dopt en hiervoor de nodige budgettaire middelen krijgt toegewezen. Dus ook de personeelsenveloppes.

Echter twee belangrijke zaken, waar de rechterlijke orde lange tijd en in sommige gevallen nog altijd de slechtste leerling van de klas is, gebouwen en informatica, blijven voorlopig bij de FOD Justitie geparkeerd. Voorlopig willen de Colleges enkel de lusten (de centen) en niet de lasten (verouderde en ongeschikte gebouwen).

Als VSOA-RO zijn we echter van mening dat het ontwerp teveel onduidelijkheden openlaat en dat het ook niet duidelijk is welke rol in deze aan de vakorganisaties zal worden toegewezen. De vrees bestaat dat zal worden getracht sommige zaken te regelen zonder het syndicaal statuut te respecteren.

Bovendien wekt het verwondering op dat de beide Colleges en steundiensten bijna tien jaar hebben nodig gehad om hun ei te leggen en nu van de syndicale organisaties verlangen om nog snel even hun advies te geven.

Het VSOA-RO heeft in deze dan ook een protocol van niet-akkoord ondertekend, naar analogie van ons negatief advies in 2014.

Beleidsverklaring 2024

In zijn recente beleidsverklaring klopt de minister zich op de borst, en wordt verwezen naar de verwezenlijkingen van hemzelf en zijn voorganger.
En het mag gezegd worden: er zijn dingen verbeterd (o.a. de informatica). Maar men is er nog lang niet.
Wat voor VSOA-RO in deze verklaring eerder verontrustend overkomt, is de paragraaf waarin wordt gesproken over het project ‘Griffier van de toekomst’. In het verleden heeft VSOA-RO, en ook de andere vakorganisaties, steeds gestreden om ook voor de griffiers een syndicaal statuut te bekomen. Dit is uiteindelijk gelukt met de wet van 2007.

Evenwel doen nu geruchten de ronde, dat er nog enkele oude en gefrustreerde krokodillen rondlopen, die behoorden tot het gelukkig ter ziele gegaan ‘Ceneger’ (een niet erkende vereniging die een lange strijd heeft gevoerd tegen de wet van 2007). Het doel of hun droom bestaat er in om de griffiers opnieuw uit te lichten uit de wet van 2007, en hen een nieuw en apart statuut toe te kennen.
De verwijzing in de beleidsnota doet bij ons toch al lichtjes de alarmbellen afgaan.

Het VSOA-RO zal nooit aanvaarden dat dit op één of andere manier wordt teruggedraaid.    

Guy VAN CAUWENBERGHE
Voorzitter VSOA-Rechterlijke Orde

VSOA-voordelen

Samen met de uitstekende dienstverlening en een professionele verdediging van je belangen, geniet je van een ruim aanbod van voordelen.

Ontdek de voordelen