Onze afrekening en onze nieuwe eisen

Als we teruggrijpen naar ons eisenbundel, dat in 2019 werd voorgelegd aan de nieuwe minister van Justitie, mag het gezegd zijn dat er toch vooruitgang werd geboekt. Enkele belangrijke punten uit ons memorandum werden behandeld of zitten in de eindfase, zoals: arbeidstijdregeling, telewerk, maaltijdcheques, deconnectie, de mogelijkheid om een bijberoep uit te oefenen, de verdere informatisering, enz.

Er blijven natuurlijk nog talrijke andere items die nog geen begin hebben gekregen of die door de overheid als niet prioritair worden beschouwd, zoals daar zijn: opwaardering van de carrière van de chauffeurs; opleidingen en bijscholingen van het personeel; de carrière van de preventieadviseurs; de weddeschalen voor de medewerkers toezicht en beheer.

De huisvesting

Het belangrijkste item is toch de huisvesting van het personeel waarbij verschillende partners in de arena treden zoals de Regie der Gebouwen, Building & Facility (voorheen New Infra) en private eigenaars.

Dagelijks worden we bij rondgangen geconfronteerd met vervallen gebouwen die niet meer geschikt zijn voor de functie waarvoor zij in oorsprong werden op- en ingericht. De talrijke klachten die het VSOA, al dan niet in samenspraak met de collega’s van de andere vakorganisaties, heeft neergelegd bij de FOD WASO zijn hiervan de stille getuigen.

Er is ons inziens ook een gebrek aan visie en planning. Zo werden wij recent nog geconfronteerd met een hallucinant verhaal. In Namen werd een volledig nieuw gerechtsgebouw opgetrokken, maar de diensten konden niet verhuizen wegens een gebrek aan budget voor de aankoop van nieuw meubilair. Gevolg: het personeel blijft verderwerken in de uitgeleefde gebouwen en intussen betaalt de FOD Justitie dus huur voor een leegstaand nieuw gebouw.

Het VSOA is dan ook van mening dat er voor de huisvesting een modern plan van aanpak dient te worden uitgewerkt gebaseerd op de reële invulling van de werkvloer op basis van o.a. telewerken, enz… . Hierbij moet evenwel rekening worden gehouden met de bereikbaarheid en nabijheid voor personeel en rechtzoekende. 

Wat te verwachten?

Bij het aantreden van een nieuwe regering en een minister van Justitie zullen wij niet nalaten een nieuw eisenbundel voor te leggen.

Vooreerst zullen wij aandringen op de finalisering van het door het vorige kabinet al aangevatte wijzigingen. In tweede orde zullen wij aandringen op de realisatie van de punten die tot nog toe in de wachtkamer zijn blijven zitten. Wij hopen in elk geval dat het een verderzetting wordt en niet zoals in het verleden al te vaak is voorgevallen, het schip een totaal andere richting wordt uitgestuurd, en sommige realisaties gewoon overboord worden gegooid.       

Guy VAN CAUWENBERGHE
Federaal voorzitter VSOA-RO

VSOA-voordelen

Samen met de uitstekende dienstverlening en een professionele verdediging van je belangen, geniet je van een ruim aanbod van voordelen.

Ontdek de voordelen